Hindu Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
Thiruvasagam (By Mannikkavasagar)
Translated by P. R. Ramachander

Lyrics, Translation and Meaning of Shiva Stotras, Hymns and Sttis - Lingashtakam, Bilvashtakam, Vishwanathashtakam, Shivanandalahari, Sri Rushram, Namakam, Chamakam, Siva Mahimna Stothram, Shivastakam and many more
1. சிவபுராணம்

(திருப்பெருந்துறையில் அருளியது
தற்சிறப்புப் பாயிரம்)

நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி

சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

கண் நுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்து எய்தி
எண்ணுதற்கு எட்டா எழில் ஆர்கழல் இறைஞ்சி
விண் நிறைந்தும் மண் நிறைந்தும் மிக்காய், விளங்கு ஒளியாய்,
எண் இறந்த எல்லை இலாதானே நின் பெரும்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் 25

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல் விருகமாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல் அசுரர் ஆகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்ற இத் தாவர சங்கமத்துள் 30

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்தேன், எம்பெருமான்
மெய்யே உன் பொன் அடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன்
உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனவோங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே 35

வெய்யாய், தணியாய், இயமானனாம் விமலா
பொய் ஆயின எல்லாம் போய் அகல வந்தருளி
மெய் ஞானம் ஆகி மிளிர் கின்ற மெய்ச் சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல் அறிவே 40

ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லாய், அனைத்து உலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள் தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய், சேயாய், நணியானே
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனே 45

கறந்த பால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேன்ஊறி நின்று
பிறந்த பிறப்பு அறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய், விண்ணோர்கள் ஏத்த
மறைந்திருந்தாய், எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50

மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அரும் கயிற்றால் கட்டி
புறம்தோல் போர்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி,
மலம் சோரும் ஒன்பது வாயில் குடிலை
மலங்கப் புலன் ஐந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய, 55

விலங்கு மனத்தால், விமலா உனக்கு
கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும்
நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி,
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60

தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரானே
பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் 65

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் போராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத்து ஒளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கி என் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமும் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70

அன்பருக்கு அன்பனே யாவையுமாய் இல்லையுமாய்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்த மெய் ஞானத்தால் கொண்டு உணர்வார் தம்கருத்தில் 75

நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண் உணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வும் இலாப் புண்ணியனே
காக்கும் என் காவலனே காண்பரிய பேர் ஒளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தா மிக்காய் நின்ற
தோற்றச் சுடர் ஒளியாய்ச் சொல்லாத நுண் உணர்வாய் 80

மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்து அறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனை உள்
ஊற்றான உண்ணார் அமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்கு உடம்பின் உள்கிடப்ப
ஆற்றேன் எம் ஐயா அரனே ஓ என்று என்று 85

போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய் ஆனார்
மீட்டு இங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பைக் கட்டு அழிக்க வல்லானே
நள் இருளில் நட்டம் பயின்று ஆடும் நாதனே
தில்லை உள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90

அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று
சொல்லற்கு அரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்
சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவன் அடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து. 95

திருச்சிற்றம்பலம்


SIVAPURANAM - SACRED SONGS ON SIVA
English Interpretation By : AppuArchie
(Copyright Ramalingam Shanmugalingam 1997)

Long live Sivas name (NA MA CI VA - JA - The mystic five letters)
Long live the Lords Feet
Long live his feet that is in my memory for ever
Long live the KOKAZHI (THIRUPPERUNTHURAI AVUDAYAR Temple) Rulers feet of gem
Long live the sweet feet expounded by Saiva Scriptures
Long live the feet of the one and the many Lord.

Victory to the feet that destroy harsh impurities
Victory to the feet and the headdress that severs re-birth
Victory to the feet of the one distancing from the antitheists
Victory to the feet that rejoices at the praying hands in adoration
Victory to the feet that glorifies those who bow their heads to Him. 10

Hail to the Lords feet, hail to the feet of father in heaven
Hail to the lustrous feet, hail to the roseate feet of Siva
Hail to the flawless feet of the Love personified one
Hail to the feet that severs illusive birth
Hail to the feet of the Lord of PERUNTHURAI
Hail to the mount of eternal bliss.

Siva the omnipresent is ever present in my heart
I worship his feet by his grace
I rejoice singing songs of Siva
To rid myself of my sordid past. 20

He of the forehead eye bestowed grace
To adore his feet of excellence that is beyond awareness
O Lord the brightest light, you pervade heaven and earth
Countless and boundless you of the greatest glory
Words fail me the doer of evil deeds to praise you.

The grass, the shrub, the worm and the trees
Varied beasts, the birds and the snakes,
The stones, the humans, the devil and the angels
Powerful giants, ascetics and the celestials
Enumerated as the dynamic and the static 30
I am exhausted by these evolutions, our Lord! It is the truth;
The sight of your golden feet, freed me from bondage.

You ensured my survival by placing the OM in my heart
True and perfect Lord on the bull; scriptures
Call you a subtle leader high wide and deep
Soothing the hot and cold our pure one
All that are lies in your presence disappear
As you appear as the beacon of true knowledge.

You gave me pleasure despite my ignorance precious joy
Oh the enlightened that dispelled my lack of knowledge 40
Without beginning, dimension nor end and all the world
You create, protect and destroy but also shower your grace
Guide me in my several life forms you assign to me.

You are part of your devotees like the fragrance in flowers
Yet out of sight to the unfriendly
Like jaggery mixed in milk and ghee
You occupy as honey in the hearts of devotees
To put an end to this life chain O Lord.

You are colors of the five elements, yet
Hid from the celestials, my Lord, 50
Covered in dark deception by evil deeds
Bound together by the precious twine of virtuous deeds
Camouflaged the worm and dirt with external skin
Inside a body with nine valves my home you provided.

The puzzle of the five senses free to be deceitful
You check with your pure heart
My growing love for you, your grace melts my heart
Though this low-life lacks any good
You are my teacher, with your noble feet exposed
To me your slave worse than a dog 60
Your form showered more than motherly affection

Oh flawless luminosity, the hue of blossoms
Oh the lustrous one; the sweet ambrosia of SIVAPURAM
The Lord that severs the bond and showers his blessings
To bless me with love and to blast the deceit in me
Permanently stationed in me the great river of bountiful grace
Nectar without cloying and Lord without measure
You the bright light is invisible to the dull
Makes my heart melt and blends with my life forever.

O Lord! With or without pain or pleasure 70
Friend to the friendly; anything and nothing
Flaming light! Expansive darkness! Concealed renown!
The timeless! The end and middle and Nought
Forced me into your service my father and Lord.

Perspicacious perception of true understanding
Rare object, subtle sensitivity in fine consciousness
No death, no birth, no coalesce, are his blessings
Protector of all: Lord the opaque Light.

The pleasure flood, the greatest of all
Form of flaming light subtle in consciousness 80
Dynamic universe enlightened by his eternal presence
Clear is my thought in the clarity of his influence
The eternal-nectar-spring within me.

I cannot bear to be caged in this perishable body
We cannot stand any longer O Lord they shout
With empty-words and thoughts and praise, survive consciously
Return as a consequence of twin deeds -- good and bad --
O Lord save us from this false body
As you dance in your midnight drama.

THILLAI dancer, South PANDI resident 90
Savior from painful life, with OM
Praise the priceless, and fall at his feet
Sing in praise with feeling and meaning
Rush to SIVAPURAM to worship his feet
That elevates all servitors to exalted heights. 95

THIRUCHITTAMPALAM


« previous stotra devotional hymns index next stotra »

  More Related Strotras
  Dwadasa Jyotir Linga Stotram
  Kaasi Panchakam
  Shivashtakam
  Shiva Bhujanga Prayatha Stotram
  Shiva Manasa Pooja
  Shivananda Lahari
  Uma Maheswara Stotram
  Viswanathashtakam
  Ardha Nareeswara Ashtakam
  Bhairava Ashtakam
  Bilwashtakam
  Chandrasekharashtakam
  Chidambharashtakam
  Chidambareswara Stotram
  Daridraya Dahana Shiva Stotram
  Gowreesa Ashtakam
  Jambunathashtakam
  Lingashtakam
  Maha Mrityunjaya Stotram
  Margabandhu Stotram
  Nathopadesa Storam
  Parameshwara Stotra
  Pasupathi Ashtakam
  Pradosha Mahatmyam
  Pratha Smarana Shiva Stotram
  Rudhra Ashtakam
  Sadasivashtakam
  Sankarashtakam
  Sasakti Shiva Navakam
  Shiva Aarthi
  Shiva Ashtothra Sata Namavali
  Shiva Chalisa
  Shiva Dwadasa Nama Smaranam
  Shiva Kavacham
  Shiva Mahimnah Stotram
  Shiva Mangalashtakam
  Shiva Panchakshara Stotram
  Shiva Aparadha Kshamapana Stotram
  Shiva Thandava Stotram
  Shivaashtakam
  Thiruvasagam (By Mannikkavasagar)
  Thiruvempavai
  Vaidyanatha Ashtakam
  Sri Viswanatha Suprabathashtakam
 Devotional Hymns
  Bhakti Stotras (Devotional Hymns) Index
  Devi Stotras
  Vishnu Stotras
  Shiva Stotras
  Ganapathi Stotras
  Subrahmanya Stotras
  Hanuman Stotras
  Stotras by Adi Shankaracharya
 Hindu Temples
  Vishnu Temples
  Shiva Temples
  Krishna Temples
  Rama Temples
  Ganapathi Temples
  Hanuman Temples
  Narasimha Temples
  Lakshmi Temples
 Latest Additions
  Shirdi Sai Baba Mandir, Suwane
  Shree Shakti Mandir of Atlanta
  India Cultural and Religious C
  Hindu Temple of Atlanta, River
  Hindu Temple of Augusta
  Hare Krishna Temple, Georgia
  Shree Swaminarayan Temple (ISS
  Swaminarayan Mandir (BAPS), Bo
  Swaminarayan Mandir, Orlando
  South Florida Hindu Temple